您现在的位置是:主页 > 名句 > 名句

顽童逃广柳羸马卧平芜

admin2023-08-24诗人人已围观

简介顽童逃广柳,羸马卧平芜 出自唐朝温庭筠的《病中书怀呈友人》 作者介绍 原文赏析: 逸足皆先路,穷郊独向隅。 顽童逃广柳,羸马卧平芜。 黄卷嗟谁问,朱弦偶自娱。 鹿鸣皆缀士,雌伏

 

顽童逃广柳,羸马卧平芜

出自唐朝温庭筠的《病中书怀呈友人》

作者介绍

原文赏析:

 

 逸足皆先路,穷郊独向隅。

 顽童逃广柳,羸马卧平芜。

 黄卷嗟谁问,朱弦偶自娱。

 鹿鸣皆缀士,雌伏竟非夫。

 采地荒遗野,爰田失故都。

 亡羊犹博簺,牧马倦呼卢。

 奕世参周禄,承家学鲁儒。

 功庸留剑舄,铭戒在盘盂。

 经济怀良画,行藏识远图。

 未能鸣楚玉,空欲握隋珠。

 定为鱼缘木,曾因兔守株。

 五车堆缥帙,三径阖绳枢。

 适与群英集,将期善价沽。

 叶龙图夭矫,燕鼠笑胡卢。

 赋分知前定,寒心畏厚诬。

 蹑尘追庆忌,操剑学班输。

 文囿陪多士,神州试大巫。

 对虽希鼓瑟,名亦滥吹竽。

 正使猜奔竞,何尝计有无。

 镏惔虚访觅,王霸竟揶揄。

 市义虚焚券,关讥谩弃繻.至言今信矣,微尚亦悲夫。

 白雪调歌响,清风乐舞雩。

 胁肩难黾勉,搔首易嗟吁。

 角胜非能者,推贤见射乎。

 兕觥增恐竦,杯水失锱铢。

 粉垛收丹采,金髇隐仆姑。

 垂櫜羞尽爵,扬觯辱弯弧。

 虎拙休言画,龙希莫学屠。

 转蓬随款段,耘草辟墁垆。

 受业乡名郑,藏机谷号愚。

 质文精等贯,琴筑韵相须。

 筑室连中野,诛茅接上腴。

 苇花纶虎落,松瘿斗栾栌。

 静语莺相对,闲眠鹤浪俱。

 蕊多劳蝶翅,香酷坠蜂须。

 芳草迷三岛,澄波似五湖。

 跃鱼翻藻荇,愁鹭睡葭芦。

 暝渚藏鸂鶒,幽屏卧鹧鸪。

 苦辛随艺殖,甘旨仰樵苏。

 笑语空怀橘,穷愁亦据梧。

 尚能甘半菽,非敢薄生刍。

 钓石封苍藓,芳蹊艳绛跗。

 树兰畦缭绕,穿竹路萦纡。

 机杼非桑女,林园异木奴。

 横竿窥赤鲤,持翳望青鸬。

 泮水思芹味,琅琊得稻租。

 杖轻藜拥肿,衣破芰披敷。

 芳意忧鶗鴂,愁声觉蟪蛄。

 短檐喧语燕,高木堕饥鼯。

 事迫离幽墅,贫牵犯畏途。

 爱憎防杜挚,悲叹似杨朱。

 旅食常过卫,羁游欲渡泸。

 塞歌伤督护,边角思单于。

 堡戍标枪槊,关河锁舳舻。

 威容尊大树,刑法避秋荼。

 远目穷千里,归心寄九衢。

 寝甘诚系滞,浆馈贵睢盱。

 怀刺名先远,干时道自孤。

 齿牙频激发,簦笈尚崎岖。

 莲府侯门贵,霜台帝命俞。

 骥蹄初蹑景,鹏翅欲抟扶。

 寓直回骢马,分曹对暝乌。

 百神歆仿佛,孤竹韵含胡。

 凤阙分班立,鹓行竦剑趋。

 触邪承密勿,持法奉訏谟。

 鸣玉锵登降,衡牙响曳娄。

 祀亲和氏璧,香近博山炉。

 瑞景森琼树,轻水莹玉壶。

 豸冠簪铁柱,螭首对金铺。

 内史书千卷,将军画一厨。

 眼明惊气象,心死伏规模。

 岂意观文物,保劳琢碔砆.草肥牧騕褭,苔涩淬昆吾。

 乡思巢枝鸟,年华过隙驹。

 衔恩空抱影,酬德未捐躯。

 时辈推良友,家声继令图。

 致身伤短翮,骧首顾疲驽。

 班马方齐骛,陈雷亦并驱。

 昔皆言尔志,今亦畏吾徒。

 有气干牛斗,无人辩辘轳。

 客来斟绿蚁,妻试踏青蚨。

 积毁方销骨,微瑕惧掩瑜。

 蛇予犹转战,鱼服自囚拘。

 欲就欺人事,何能逭鬼诛。

 是非迷觉梦,行役议秦吴。

 凛冽风埃惨,萧条草木枯。

 低徊伤志气,蒙犯变肌肤。

 旅雁唯闻叫,饥鹰不待呼。

 梦梭抛促织,心茧学蜘蛛。

 宁复机难料,庸非信未孚。

 激扬衔箭虎,疑惧听冰狐。

 处己将营窟,论心若合符。

 浪言辉棣萼,何所托葭莩。

 乔木能求友,危巢莫吓雏。

 风华飘领袖,诗礼拜衾繻. 欹枕情何苦,同舟道岂殊。

 放怀亲蕙芷,收迹异桑榆。

 赠远聊攀柳,栽书欲截蒲。

 瞻风无限泪,回首更踟蹰。

 

拼音解读

 

 yì zú jiē xiān lù ,qióng jiāo dú xiàng yú 。

 wán tóng táo guǎng liǔ ,léi mǎ wò píng wú 。

 huáng juàn jiē shuí wèn ,zhū xián ǒu zì yú 。

 lù míng jiē zhuì shì ,cí fú jìng fēi fū 。

 cǎi dì huāng yí yě ,yuán tián shī gù dōu 。

 wáng yáng yóu bó sài ,mù mǎ juàn hū lú 。

 yì shì cān zhōu lù ,chéng jiā xué lǔ rú 。

 gōng yōng liú jiàn xì ,míng jiè zài pán yú 。

 jīng jì huái liáng huà ,háng cáng shí yuǎn tú 。

 wèi néng míng chǔ yù ,kōng yù wò suí zhū 。

 dìng wéi yú yuán mù ,céng yīn tù shǒu zhū 。

 wǔ chē duī piāo zhì ,sān jìng hé shéng shū 。

 shì yǔ qún yīng jí ,jiāng qī shàn jià gū 。

 yè lóng tú yāo jiǎo ,yàn shǔ xiào hú lú 。

 fù fèn zhī qián dìng ,hán xīn wèi hòu wū 。

 niè chén zhuī qìng jì ,cāo jiàn xué bān shū 。

 wén yòu péi duō shì ,shén zhōu shì dà wū 。

 duì suī xī gǔ sè ,míng yì làn chuī yú 。

 zhèng shǐ cāi bēn jìng ,hé cháng jì yǒu wú 。

 liú dàn xū fǎng mì ,wáng bà jìng yé yú 。

 shì yì xū fén quàn ,guān jī màn qì xū .zhì yán jīn xìn yǐ ,wēi shàng yì bēi fū 。

 bái xuě diào gē xiǎng ,qīng fēng lè wǔ yú 。

 xié jiān nán miǎn miǎn ,sāo shǒu yì jiē yù 。

 jiǎo shèng fēi néng zhě ,tuī xián jiàn shè hū 。

 sì gōng zēng kǒng sǒng ,bēi shuǐ shī zī zhū 。

 fěn duǒ shōu dān cǎi ,jīn xiāo yǐn pú gū 。

 chuí gāo xiū jìn jué ,yáng zhì rǔ wān hú 。

 hǔ zhuō xiū yán huà ,lóng xī mò xué tú 。

 zhuǎn péng suí kuǎn duàn ,yún cǎo pì màn lú 。

 shòu yè xiāng míng zhèng ,cáng jī gǔ hào yú 。

 zhì wén jīng děng guàn ,qín zhù yùn xiàng xū 。

 zhù shì lián zhōng yě ,zhū máo jiē shàng yú 。

 wěi huā lún hǔ luò ,sōng yǐng dòu luán lú 。

 jìng yǔ yīng xiàng duì ,xián mián hè làng jù 。

 ruǐ duō láo dié chì ,xiāng kù zhuì fēng xū 。

 fāng cǎo mí sān dǎo ,chéng bō sì wǔ hú 。

 yuè yú fān zǎo xìng ,chóu lù shuì jiā lú 。

 míng zhǔ cáng xī chì ,yōu píng wò zhè gū 。

 kǔ xīn suí yì zhí ,gān zhǐ yǎng qiáo sū 。

 xiào yǔ kōng huái jú ,qióng chóu yì jù wú 。

 shàng néng gān bàn shū ,fēi gǎn báo shēng chú 。

 diào shí fēng cāng xiǎn ,fāng qī yàn jiàng fū 。

 shù lán qí liáo rào ,chuān zhú lù yíng yū 。

 jī zhù fēi sāng nǚ ,lín yuán yì mù nú 。

 héng gān kuī chì lǐ ,chí yì wàng qīng lú 。

 pàn shuǐ sī qín wèi ,láng yá dé dào zū 。

 zhàng qīng lí yōng zhǒng ,yī pò jì pī fū 。

 fāng yì yōu tí guī ,chóu shēng jiào huì gū 。

 duǎn yán xuān yǔ yàn ,gāo mù duò jī wú 。

 shì pò lí yōu shù ,pín qiān fàn wèi tú 。

 ài zēng fáng dù zhì ,bēi tàn sì yáng zhū 。

 lǚ shí cháng guò wèi ,jī yóu yù dù lú 。

 sāi gē shāng dū hù ,biān jiǎo sī dān yú 。

 bǎo shù biāo qiāng shuò ,guān hé suǒ zhú lú 。

 wēi róng zūn dà shù ,xíng fǎ bì qiū tú 。

 yuǎn mù qióng qiān lǐ ,guī xīn jì jiǔ qú 。

 qǐn gān chéng xì zhì ,jiāng kuì guì suī xū 。

 huái cì míng xiān yuǎn ,gàn shí dào zì gū 。

 chǐ yá pín jī fā ,dēng jí shàng qí qū 。

 lián fǔ hóu mén guì ,shuāng tái dì mìng yú 。

 jì tí chū niè jǐng ,péng chì yù tuán fú 。

 yù zhí huí cōng mǎ ,fèn cáo duì míng wū 。

 bǎi shén xīn fǎng fó ,gū zhú yùn hán hú 。

 fèng què fèn bān lì ,yuān háng sǒng jiàn qū 。

 chù xié chéng mì wù ,chí fǎ fèng xǔ mó 。

 míng yù qiāng dēng jiàng ,héng yá xiǎng yè lóu 。

 sì qīn hé shì bì ,xiāng jìn bó shān lú 。

 ruì jǐng sēn qióng shù ,qīng shuǐ yíng yù hú 。

 zhì guàn zān tiě zhù ,chī shǒu duì jīn pù 。

 nèi shǐ shū qiān juàn ,jiāng jun1 huà yī chú 。

 yǎn míng jīng qì xiàng ,xīn sǐ fú guī mó 。

 qǐ yì guān wén wù ,bǎo láo zhuó wǔ fū .cǎo féi mù yǎo niǎo ,tái sè cuì kūn wú 。

 xiāng sī cháo zhī niǎo ,nián huá guò xì jū 。

 xián ēn kōng bào yǐng ,chóu dé wèi juān qū 。

 shí bèi tuī liáng yǒu ,jiā shēng jì lìng tú 。

 zhì shēn shāng duǎn hé ,xiāng shǒu gù pí nú 。

 bān mǎ fāng qí wù ,chén léi yì bìng qū 。

 xī jiē yán ěr zhì ,jīn yì wèi wú tú 。

 yǒu qì gàn niú dòu ,wú rén biàn lù lú 。

 kè lái zhēn lǜ yǐ ,qī shì tà qīng fú 。

 jī huǐ fāng xiāo gǔ ,wēi xiá jù yǎn yú 。

 shé yǔ yóu zhuǎn zhàn ,yú fú zì qiú jū 。

 yù jiù qī rén shì ,hé néng huàn guǐ zhū 。

 shì fēi mí jiào mèng ,háng yì yì qín wú 。

 lǐn liè fēng āi cǎn ,xiāo tiáo cǎo mù kū 。

 dī huái shāng zhì qì ,méng fàn biàn jī fū 。

 lǚ yàn wéi wén jiào ,jī yīng bú dài hū 。

 mèng suō pāo cù zhī ,xīn jiǎn xué zhī zhū 。

 níng fù jī nán liào ,yōng fēi xìn wèi fú 。

 jī yáng xián jiàn hǔ ,yí jù tīng bīng hú 。

 chù jǐ jiāng yíng kū ,lùn xīn ruò hé fú 。

 làng yán huī dì è ,hé suǒ tuō jiā piǎo 。

 qiáo mù néng qiú yǒu ,wēi cháo mò xià chú 。

 fēng huá piāo lǐng xiù ,shī lǐ bài qīn xū . yī zhěn qíng hé kǔ ,tóng zhōu dào qǐ shū 。

 fàng huái qīn huì zhǐ ,shōu jì yì sāng yú 。

 zèng yuǎn liáo pān liǔ ,zāi shū yù jié pú 。

 zhān fēng wú xiàn lèi ,huí shǒu gèng chí chú 。

 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

温庭筠 温庭筠(812?─870?)唐末诗人和词人。本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县东南)人。温彦博裔孙。富有天才,然恃才不羁,生活放浪,又好讥刺权贵,多犯忌讳,因薄其有才无行得罪宰相令狐绹,取憎于时,故屡举进士不第,长被乏抑,终生不得志。大中十三年(859),出为隋县尉。徐商镇襄阳,召为巡官,常与殷成式、韦蟾等唱和。后来,归江东,任方城尉。咸通七年(866),徐商知政事…详情

 

很赞哦! ()